Журнали

 • Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

  Вітаємо Вас на сайті журналу ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ.
  Науковий журнал засновано у 1996 році, вихід з друку – дванадцять разів на рік.
  Засновник: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.
  Журнал зареєстровано в Міністерстві юстиції України. Реєстраційне свідоцтво: серія КВ15607-4079ПР від 18.08.2009. Журнал індексується в Index Copernicus International (ICV 2017: 48.35), Google Scholar.
  Журнал входить до переліку спеціалізованих наукових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт для здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук з технічних та економічних наук відповідно:

  * з економічних наук (перереєстрація: Наказ МОН України №886 від 02.07.2020) за спеціальностями 051 - Економіка; 073 - Менеджмент; 075 - Маркетинг;

  * з технічних наук (перереєстрація: Накази МОН України № 886, №1188, №157 від 02.07.2020, 24.09.2020, 09.02.2021 відповідно) за спеціальностями 122 – Комп’ютерні науки; 131 – Прикладна механіка; 132 - Матеріалознавство; 133 – Галузеве машинобудування; 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; 161 – Хімічні технології та інженерія; 273 – Залізничний транспорт.

 • Інноваційні технології для промисловості

  Ласкаво просимо на веб-сайт журналу ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ПРОМИСЛОВОСТІ.
  Журнал виходить з 2021 року чотири рази на рік.
  Засновник: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.
  Спеціальності:
  141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
  161 - Хімічні технології та інженерія;
  182 - Технології легкої промисловості;
  184 – Гірництво;
  263 - Цивільна безпека.

 • Духовність особистості: методологія, теорія і практика

  Науковий журнал “Духовність особистості: методологія, теорія і практика” видається СНУ ім. В. Даля з 2004 року.
  Виходить 3 рази на рік.
  У збірнику висвітлюються актуальні питання методології, теорії й практики розвитку духовної культури особистості в сучасних соціокультурних умовах.
  Матеріали збірника можуть бути використані науковцями в галузі педагогіки та психології духовності, аспірантами, педагогами-практиками.
  Збірник наукових праць «Духовність особистості: методологія, теорія і практика» внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2017 № 1714).
  Свідоцтво про реєстрацію друкованого засобу масової інформації «Духовність особистості: методологія теорія та практика» серія КВ № 9008 від 28.07.2004.
  Статті прорецензовано членами редакційної колегії.
  Збірник наукових праць «Духовність особистості: методологія, теорія і практика» практикує політику відкритого доступу до опублікованих матеріалів, підтримуючи принципи вільного обміну науковою інформацією та глобальним обміном знань з метою загального розвитку суспільства.
  Доступ до архіву номерів є безкоштовним.
  Тип ліцензії: Creative Commons Attribution (CC BY).

 • Актуальні проблеми права: теорія і практика

  Шановні колеги!

  Вітаємо Вас на сайті збірника наукових праць АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА.

  Збріник наукових праць "Актуальні проблеми права: теорія і практика" заснований у 2000 році.

  Збірник наукових праць “Актуальні проблеми права: теорія і практика" є періодичним науковим фаховим виданням та видається СНУ ім. В. Даля з листопада 2000 року.

  Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 15362-3934Р від 05.06.2009.

  Збірник внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія В) (Наказ МОН України № 1471 від 26.11.2020).

  Збірник наукових праць «Актуальні проблеми права: теорія і практика» зареєстрований у Міжнародному центрі ISSN (Франція, м. Париж), йому присвоєний міжнародний науковий серіальний номер ISSN 2218-5461 (print), 2412-4397 (online).

  Збірник наукових праць «Актуальні проблеми права: теорія і практика» внесений до Міжнародної наукометричної бази даних «Index Copernicus International» (Польща). Режим електронного доступу до наукометричної бази: https://journals.indexcopernicus.com/

  На підставі перевірки даних та аналізу випусків за 2022 рік експерти Index Copernicus встановили значення показника Index Copernicus Value (ICV) - ICV 2022 = 76.80

  Деталі за посиланням:https://journals.indexcopernicus.com/

  Збірник наукових праць «Актуальні проблеми права: теорія і практика» у Реєстрі наукових фахових видань України.

  Збірник наукових праць «Актуальні проблеми права: теорія і практика» також розміщений на сайті Національної бібліотеки імені Вернадського.

  Періодичність: журнал видається 2 рази на рік.

  Мова видання: українська, англійська.

  Політика видання: збірник наукових праць "Актуальні проблеми права: теорія і практика" має на меті висвітлення теоретичних та практичних питань розвитку національної правової системи на засадах верховенства права в умовах інтенсифікації європейських прагнень України, методологічних і прикладних проблем сучасної правничої науки та досвіду реалізації правового механізму захисту прав людини й реформування чинного законодавства.
  Основними завданнями виданнями є сприяння розвитку вітчизняного наукового потенціалу, опублікування основних наукових результатів дисертацій здобувачами наукових ступенів та досліджень претендентів на присвоєння вчених звань, створення умов для якісної публічної комунікації вчених на засадах академічної доброчесності тощо.

  Політика відкритого доступу: редакція підтримує Будапештську ініціативу відкритого доступу, яка сприяє прискореному розвитку науки, і за принципами якої весь вміст збірника знаходиться у вільному доступі та є безкоштовним для користувача або його установи. Користувачам надаються гарантії щодо можливості вільного читання, завантаження, копіювання, розповсюдження, друку, пошуку й посилань на повні тексти статей журналу «Актуальні проблеми права: теорія і практика».

  Малюнки, таблиці та короткі цитати з журналу можуть бути опубліковані в наукових книгах і журналах на безоплатній основі, але матеріали повинні бути наведені відповідним чином (наприклад: автор, назва статті, «Актуальні проблеми права: теорія і практика», рік випуску, номер тому, номер сторінки, номер малюнка, і DOI для статті, якщо це передбачено).

  Передрук, системне відтворення або колективний перерозподіл будь-якого матеріалу з журналу «Актуальні проблеми права: теорія і практика» дозволено тільки за згодою з редакцією журналу.

  Офіційний сайт наукового збірника «Актуальні проблеми права: теорія і практика» побудований на системі Open Journal Systems.