СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПОТЕРПІЛИЙ» З СУМІЖНИМИ ТЕРМІНАМИ («ПОТЕРПІЛИЙ ВІД КРИМІНАЛЬНОГО ПРОСТУПКУ», «ПОТЕРПІЛИЙ ЯК УЧАСНИК КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ», «ЖЕРТВА»)

Автор(и)

  • І.С. Лісна

DOI:

https://doi.org/10.33216/2218-5461/2023-45-1-69-75

Анотація

Дана наукова стаття присвячена аналізу співвідношення поняття «потерпілий» з суміжними термінами, які зустрічаються в чинному кримінальному законодавстві, для опису субʼєкта який внаслі-док кримінального правопорушення зазнав певного виду шкоди (фізичної, матеріальної, моральної). Осо-блива увага зосереджується на вивченні взаємозв'язку цих термінів, їх відмінностей та спільних аспек-тів.
Встановлено, що в юридичній літературі наявні різні погляди науковцію на співвідношення до-сліджуваних понять. За допомогою чинного законодавства та наукових праць досліджено значення термінів «потерпілий», «постраждалий», «жертва», «потерпілий від злочину» та «потерпілий в кри-мінальному процесі». Дослідження семантики слова «постраждалий» показує, що воно є змістовно тотожнім та синонімічним слову «потерпілий». Потерпілий у кримінальному провадженні - це фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди. Потерпілому ж від злочину мо-жуть заподіюватися й інші види шкоди: політична, організаційна, соціальна тощо.
Визначено, що злочин і потерпілий є взаємопов'язаними поняттями з різних аспектів. Встановле-но, що потерпілий має важливе кримінально-правове значення для кваліфікації кримінальних правопо-рушень та призначення покарання.
Встановлено, що не кожна особа, яка виступала потерпілим у кримінальному процесі, є по-терпілим від злочину. Аналіз цих двох понять дозволив зробити висновок, що вони мають різний зміст і обсяг. У кримінальному процесі слід визнавати потерпілим лише ту особу, для якої існують достатні докази, що засвідчують, що її блага, права чи інтереси, що охороняються кримінальним законом, зазна-ли шкоди внаслідок злочину. Встановлено, що поняття жертви є ширшим за змістом, ніж поняття потерпілого в кримінальному процесі. Жертва у правовому вимірі набуває свого статусу внаслідок зло-чинного посягання на неї з боку злочинця, і таке посягання спричинило моральну фізичну або майнову шкоду.
Жертва злочину може не бути учасником кримінального процесу і не визнаватися такою відповідно до кримінально-процесуального законодавства. В якості жертви, в широкому розумінні слова можуть також розглядались неформальні і, особливо, формальні соціальні групи: сім’я і трудовий колектив, колективні інтереси, яких безпосередньо торкнувся злочин (крадіжка, пошкодження або зни-щення майна тощо). Таким чином, поняття жертви є ширшим за змістом, ніж поняття потерпілого в кримінальному процесі.Поняттям «жертва злочину» охоплюються не тільки суб’єкти, охоронювані кримінальним законом блага, права чи інтереси яких були порушені у разі вчинення злочину, але й інші суб’єкти, для яких настали негативні наслідки злочину.
Дана наукова стаття висвітлює важливі аспекти співвідношення поняття "потерпілий" з суміжними термінами, досліджуючи їх відмінності та спільні риси. Вона слугує цінним джерелом ін-формації для юристів, дослідників та осіб, які цікавляться проблематикою прав потерпілих та жертв кримінальних правопорушень.

Ключові слова: кримінальне право, кримінальний процес, жертва, потерпілий, кримінальний про-ступок, потерпілий, кримінальне провадження.

Біографія автора

І.С. Лісна

Кандидат юридичних наук, професор, завідувач кафедри Історії держави і права Чорноморського національного університету імені Петра Могили

##submission.downloads##

Опубліковано

28.05.2023

Номер

Розділ

Статті