Технічні вимоги до оформлення статей

До публікації приймаються статті українською та англійською мовами, формату А4, шрифтом Times New Roman, розмір якого повинен становити 11pt, через 1,15 інтервали, абзацний відступ 0,8 см. Поля: верхнє, нижнє – 2 см; ліве, праве – 2,5 см,  в одну колонку.

Обсяг статті з анотаціями, таблицями, малюнками та списком літератури 10-12 сторінок.

Стаття подається в текстовому редакторі MS Word for Windows та складається з таких послідовних елементів: 

 • індекс УДК (вирівнювання тексту по лівому краю);
 • назва статті (розміщується через два рядки, шрифт напівжирний, великими літерами, вирівнювання тексту по центру);
 • прізвище та ініціали автора (розміщується через один рядок по центру, шрифт напівжирний курсив);
 • назва статті (розміщується через два рядки, шрифт напівжирний, великими літерами, вирівнювання тексту по центру) англійською мовою;
 • прізвище та ініціали автора (розміщується через один рядок по центру, шрифт напівжирний курсив) англійською мовою;
 • анотація мовою основного тексту статті та ключові слова (розміщується через три рядки, шрифт курсив);
 • текст статті (розміщується через рядок та мають такі необхідні елементи згідно з вимогами ВАК: висвітлення проблеми в загальному вигляді і її зв’язок із важливими науковими практичними завданнями (5-10 речень); аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано вирішення даної проблеми та на які спирається автор (до 0,75 сторінки); виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття, формулювання цілей та завдань статті (до 0,5 сторінки); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження; перспективи подальших розвідок у даному напрямку).

Посилання в тексті та цитування супроводжуються цифрами в квадратних дужках із позначенням номера цитованого видання в списку літератури, а потім через кому подаються сторінки, наприклад: [1, с. 34];

 • список літератури надається після основного тексту, оформлюється згідно із новими вимогами ВАК України, під заголовком Література (розміщується через рядок);
 • транслітерація списку літератури, під заголовком References (розміщується через рядок);
 • анотації та ключові слова англійською мовою. Анотація англійською мовою повинна бути розширеною (розміщуються через рядок, шрифт курсив);
 • дата подання статті до публікації (розміщується через рядок, шрифт курсив);
 • прізвище та ініціали рецензента статті (розміщується через рядок, шрифт курсив).

Стаття обов’язково супроводжується авторською довідкою із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (повністю); наукового ступеня, звання, посади, місця роботи; телефону; адреси електронної пошти. Відомості подаються повністю, наприкінці статті, без скорочень, одним реченням, через кому, в одному файлі зі статтею.

Статті авторів, які не мають наукового ступеню, повинні супроводжуватися рецензією наукового керівника.

Відповідальність за точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів. Редакція матеріали не рецензує й не повертає. У статтю можуть бути внесені зміни редакційного характеру без згоди автора. Редакційна колегія залишає за собою право відхилити неякісні або такі, що не відповідають поданим вище вимогам, матеріали без пояснення причин. Автори, надсилаючи матеріали до редакції, тим самим дають згоду на розміщення статей у відкритому доступі на сайті наукового збірника.

Редколегія може не поділяти світоглядних переконань авторів.

Приклад оформлення основних елементів статті