ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ ПУБЛІЧНИХ ЕЛЕКТРОННИХ РЕЄСТРІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33216/2218-5461/2023-45-1-137-149

Анотація

Стаття присвячена проблемам правового регулювання відносин у сфері публічних електронних реєстрів. Визначаються виключно важлива роль зазначених реєстрів в умовах громадянського суспіль-ства, що мають забезпечити прозорість суспільно важливих відносин в різних сферах суспільного життя (економіці, земельних і аграрних відносин, охороні здоров’я, освіті, при наданні адміністратив-них послуг та ін.), контроль за дотриманням встановлених законом вимог щодо об’єктів реєстрів, за-хист прав та законних інтересів правоволодільців та користувачів реєстрової інформації. Аналізують-ся положення Закону України «Про публічні електронні реєстри». Визначається його роль в системі законодавства, що регулює відносини цифровізації, як такого, що сприяє систематизації цього законо-давства. З огляду на універсальність використання публічних електронних реєстрів з точку зору їх за-стосування в усіх основних сферах суспільного буття, а також використання при цьому надбань циф-ровізації (цифрової платформи, зокрема), пропонується ключові положення щодо таких реєстрів за-кріпити в Цифровому кодексі України, питання прийняття його було порушено ще кілька років тому.

Ключові слова: публічні електронні реєстри, цифровізація, адміністративні послуги, цифрова економіка, систематизація законодавства про цифровізацію.

Біографії авторів

О.М. Вінник

докторка юридичних наук, професорка, членкиня-кореспондентка НАПрН України, головна наукова співробітниця відділу міжнародного приватного права та порівняльного правознавства НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України

О.В. Шаповалова

докторка юридичних наук, професорка, завідувачка кафедри господарського права Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля МОН України, провідна наукова співробітниця відділу правового забезпечення галузевого інноваційного розвитку НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України

##submission.downloads##

Опубліковано

16.06.2023

Номер

Розділ

Статті