Термоелектричні модулі з різними способами контактного з’єднання напівпровідникових термоелементів

Автор(и)

  • О.С. Кириченко Державний університет інфраструктури та технологій, м.Київ

DOI:

https://doi.org/10.33216/1998-7927-2023-277-1-31-37

Ключові слова:

термоелектричні модулі, спосіб контактного з’єднання, напівпровідникові термоелементи, термоелектричний ефект

Анотація

У статті проаналізовано термоелектричні модулі з різними способами контактного з’єднання напівпровідникових термоелектричних елементів. Наведено деякі основні області застосування термоелектричних модулів, наприклад, в загальнопромислових блоках та вузлах, загальнопромисловій і судновій енергетиці, на транспорті, у вимірювальній техніці, в медичній техніці і харчовій промисловості. Широта та специфіка застосування термоелектричних модулів зумовлюють необхідність подальших пошукових досліджень по підвищенню термоелектричних ефектів та зменшенню термічних напружень в них.

Створено тривимірні геометричні моделі двох термоелектричних модулів, в яких застосовано різні способи контактного з’єднання напівпровідникових термоелектричних елементів. При цьому термоелектричні елементи обох модулів  представляли собою ланцюг з формою «П-подібної змійки». Термоелектричний модуль зі способом класичного з’єднання напівпровідникових термоелементів мав габаритні розміри 25,5×30×7 мм (без врахування товщини ізоляційного шару), а термоелектричний модуль зі способом короткого з’єднання мав габаритні розміри 35,5×42×9 мм (без врахування товщини ізоляційного шару). Кожен з двох розглянутих термоелектричних модулів складався з 39 напівпровідникових термоелектричних пар та містив 20 напівпровідників P-типу, 20 напівпровідників N-типу і 41 мідну контактну комутаційну пластину.

На базі тривимірних геометричних моделей було створено розрахункові моделі, сам розрахунок проводився чисельним методом. В результаті розрахунку отримано розподіл основних робочих параметрів по моделям термоелектричних модулів при силі струму 2,5 А. Побудовано функціональні залежності для температури, джоулевого нагріву, густини теплового потоку, густини струму, напруги та напруженості електричного поля для моделей термоелектричних модулів з різним контактним з’єднанням напівпровідникових термоелектричних елементів при зміні робочого струму в діапазоні від 0 до 2,5 А. Встановлено, що з’єднання напівпровідникових термоелектричних елементів способом короткого контактного з’єднання в ланцюг з формою «П-подібної змійки» для створення термоелектричного модуля призводить до утворення нерівномірності стаціонарного температурного поля на його гарячій стороні. При цьому температура в місцях «П-подібних поворотів змійки» знижується, а ефективність термоелектричного ефекту в таких термоелектричних модулях буде зменшеною.

Посилання

1. Анатычук Л.И. Термоэлектрические преобразо-ватели энергии. Термоэлементы. Элементная база термоэлектричества. Т. 2.: монография / ред. Л.Н. Вихор, О.Я. Лусте. Киев-Черновцы: Институт термоэлектричества, 2003. 376 с.

2. Анатычук Л.И. Термоэлементы и термоэлект-рические устройства: Справочник. К.: Наукова думка, 1979. 768 с.

3. Тараненко С.В., Кириченко О.С., Колесник В.В., Костюченко В.І., Пріступа С.В., Пастух О.В., Голубєва С.М. Моделювання стаціонарного теплового поля струмопровідних шин суднових ГРЩ. Водний транспорт. Збірник наукових праць Державного університету інфра-структури та технологій. К.: ДУІТ, 2021. – Ви-пуск 3 (34). – С. 13-21.

4. Тараненко С.В., Кириченко О.С., Колесник В.В., Пріступа С.В., Пастух О.В. Термоелектричний елемент з компенсованою комутаційною пластиною для установок і пристроїв суднової енергетики. Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Дніпровські читання-2021». К.: вид-во Київського інституту водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного ДУІТ. 2021. С. 88-92.

5. Карвацький А.Я. Метод скінченних елементів у задачах механіки суцільних середовищ. Про-грамна реалізація та візуалізація результатів. К. : НТУУ «КПІ», 2015. 391 с.

6. Кириченко О.С. Термоелектричні модулі з різ-ним типом комутаційного з’єднання напівпро-відникових термопар. Матеріали X Міжнарод-ної науково-практичної конференції "Modern-methodsofapplyingscientifictheories". Лісабон: ISG, 2023. С. 459-462. DOI: https://doi.org/10.46299/ISG.2023.1.10

7. Кириченко О.С. Температурні режими термое-лектричних ланцюгів з напівпровідниками кла-сичних форм при різному комутаційному з'єд-нанні. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Actual issues of the de-velopment of science and ensuring the quality of education". Флоренція: ISG, 2023. С. 395-398. DOI: https://doi.org/10.46299/ISG.2023.1.12

8. Кириченко О.С. Порівняльний аналіз характе-ристик термоелектричних модулів з різними геометричними формами напівпровідників для електрообладнання транспорту. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. – Ки-їв: ТНУ ім. В.І. Вернадського, 2023. Том 34 (73). № 1. – С. 256-263.

9. DOI: https://doi.org/10.32782/2663-5941/2023.1/39

10. Кириченко О.С. Критерії формування готовно-сті до професійної діяльності інженерів на ос-нові 3D-моделювання. Освітологічний дискурс: наукове електронне видання. Київ. 2017. № 3-4 (18-19). С. 296-308.

11. Кириченко О.С., Білюк І.С., Шарейко Д.Ю., Фоменко А.М., Гаврилов С.О., Бугрім Л.І. Чи-сельне тримірне моделювання термоелектрич-ного охолоджувача вимірювального електроус-таткування автоматичних систем. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. К.: ТНУ ім. В.І. Вернадського, 2018. Том 29 (68). Ч.1. №6. С. 58-63.

12. Леонтьєв В.О., Бевз С.В., Видмиш В.А. Елект-ротехнічні матеріали. Вінниця: ВНТУ, 2013. 122 с.

13. Манасян Ю.Г. Судовые термоэлектрические устройства. Л.: Судостроение, 1968. 283 с.

14. Prospective directions of scientific research in en-gineering and agriculture: collective monograph / Hladyshev D., Hnat H. – etc. – International Science Group. – Boston: Primedia eLaunch, 2023. – 464 r. Available at: DOI – 10.46299/ISG.2023.MONO.TECH.1

15. H. Julian Goldsmid. Introduction to Thermoelec-tricity. Second Edition / H. Julian Goldsmid. – Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010, 2016. – 278 p. DOI: 10.1007/978-3-662-49256-7

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-10