Керівництво для авторів

Назва файлу статті: <прізвище автора (першого співавтора), місто>.docх.
наприклад – Пєтров_Київ.docх.

Розмір статті не повинен перевищувати 1,0 МБ.

 До статті додаються:

  1. Файли рисунків, діаграм, схем, графіків в форматах *.jpg, *.wmfабо *.tif, якщо вони є в статті і виконані не в програмах MS Office (для правильного відображення вмісту).
  2. Файл англійською мовою з назвою Author_name_city.doc. наприклад Petrov_Кyiv.doc.

В ньому на двох мовах (українській, англійській) повинні бути такі відомості про ВСІХ авторів статті:
УКР:
- ПІБ автора статті;
- найменування організації, де працює.
ENG:
- ПІБ автора статті;
- найменування організації, де працює.

 Текст статті розміщується на форматі А4, орієнтація книжкова з такими  полями: верхнє – 3 см, нижнє – 2,25 см, ліве – 2 см, праве – 11 см (формат набору 80х245 мм). Від краю до верхнього колонтитула – 2 см, до нижнього колонтитула – 1 см, міжрядковий інтервал – 1,0. Заборона висячих рядків. Автоматична розстановка переносів (ширина зони переносу слів – 0,25 см). Заборона перенесення слів прописними буквами. Текст статті оформлюється в редакторі MicrosoftWord. Стаття зберігається в форматі  *.docx. Текст статті подається в ОДНУ колонку.

Не допускається:
1.      Розривати слова знаками мінус (-) абоіншими знаками.
2.      Розривати абзаци будь-якими знаками.
3.      Вставляти розриви сторінок, розділів, колонок.

СТРУКТУРА СТАТТІ

УДК
(шрифт TimesNewRoman, розмір 10 пт, накреслення – звичайний; без абзацного відступу, вирівнювання по лівому краю)

НАЗВА СТАТТІ (мовою тексту статті)
(українською або англійською): шрифт TimesNewRoman, розмір – 11 пт,
накреслення – напівжирний, всіпрописні, вирівнювання – по центру)
 
Прізвища, ініціали авторів (мовою тексту статті)
(українськоюабоанглійською): шрифт TimesNewRoman, розмір – 11 пт,
накреслення –напівжирний, вирівнювання – по центру)
 
НАЗВА СТАТТІ (англійською або українською мовами)
(шрифт TimesNewRoman, розмір – 11 пт,накреслення –напівжирний,
всіпрописні, вирівнювання – по центру)
 
Прізвища, ініціалиавторів (англійською або українською мовами)
(шрифт TimesNewRoman, розмір – 11 пт,накреслення – напівжирний,
вирівнювання – по центру)

Анотація мовою статті
(обсягом не менше 1800 знаків без проміжків: шрифт TimesNewRoman, розмір – 9 пт, накреслення –курсив, вирівнювання – по ширині, без абзацного відступу).

Ключові слова
(мовою статті (не більше 7 слів) з нового рядка: шрифт TimesNewRoman, розмір – 9 пт, накреслення –курсив, вирівнювання – по ширині, без абзацного відступу).

Основний текст статті  (Шрифт TimesNewRoman, розмір – 10 пт; накреслення – звичайний; міжрядковийінтервал – 1,0; вирівнювання – по ширині, абзацнийвідступ – 0,75 см, заборона висячих рядків).

Назву кожного розділу (Вступ і т.д.), виділяють по тексту напівжирним, поміщають на початку абзацу. Текст розділурозташовуютьвідразупісля заголовка в тому ж рядку.

Основний текст статті включає наступні розділи:
Вступ – постановка проблеми, завдання в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями, аналіз останніх публікацій (не менше 3-х статей), в яких розглядається рішення даної проблеми, формулювання мети статті (окремий абзац з нового рядка – «Метою роботи є ...» і постановка задачі;
Виклад основного матеріалу дослідження – результати досліджень, які розглядаються у статті. 
Формули та символи набираються тільки (!!!) в редакторі формул MicrosoftEquation 2.0 / 3.0 або MathType з наступними параметрами: стиль – математичний; розміри шрифта:

Формули не повинні бути деформовані (формат об'єкта → розмір → масштаб → 100%)
Формули не повинні виходити за межі границь тексту (80 мм). Довгі формули слід розташовувати на декількох рядках.
Нумерація формул: в круглих дужках, без абзацного відступу, вирівнювання по правому краю.

Рисунки, діаграми і графіки розміщуються безпосередньо в тексті без обтікання (формат рисунка → положення → обтікання → в тексті) в послідовності, в якій наводяться посилання на них в статті, відразу після першого посилання на них. Рисунки виконуються в форматах .jpg, .wmfабо .tif. Зроблені в Word рисунки повинні бути згруповані і стояти без обтікання або поміщені в полотно. Об'єкти в рисунках не повинні мати заливку кольором, тінь, кольоровий текст.
Кожен рисунок повинен мати назву.
Рисунки  не повинні бути деформовані (масштаб рисунка однаковий по ширині і висоті).
Підрисунковий текст, номер, назва рисунка виконуються шрифтом TimesNewRoman; розмір – 9 пт; накреслення – звичайний; інтервал – 1,0, вирівнювання по центру.

Таблиці. Таблицю озаглавлювати словом "Таблиця" (шрифт –звичайний TNR 9 пт, вирівнювання– по правому краю) з наступним за ним номером без заключної крапки. У наступному рядку міститься назва таблиці з великої літери (не більше 3-х рядків), (шрифт – напівжирний, TNR, 9 пт, вирівнювання – по центру) без заключної крапки. Шрифт заголовків стовпців і рядків, зміст у таблиці – звичайний TNR 9 пунктів. Таблиці нумеруються арабськими цифрами і розміщуються після першої згадки (посилання на них).
Бажано щоб розмір таблиць, малюнків і формул становив 80 мм в ширину, в разі, коли не вдається розмістити їх в цих межах, допускається розмір 160 мм. Висота не повинна перевищувати 230 мм.
Таблиці, рисунки, формули відокремлюються від основного тексту пропуском рядка.
Висновки.
Література на мові тексту статті

Література
(шрифт TimesNewRoman, розмір – 9 пт, накреслення –напівжирний,
розріджений – 2,5 пт, вирівнювання – по центру).

Список літературних джерел: шрифт TimesNewRoman; розмір – 9 пт; накреслення – звичайний, у вигляді нумерованого списку з точкою без дужки, вирівнювання – по ширині.

Література латиницею

References

Список літератури, набраний латиницею (шрифт TimesNewRoman, розмір – 9 пт; накреслення – звичайний, у вигляді нумерованого списку з крапкою без дужки, вирівнювання – по ширині), поміщають через інтервал після списку літератури.

 Прізвища, ініціали авторів, назва статті
(англійською мовою, якщо стаття українською, або українською, якщо стаття англійською мовою).
Шрифт TimesNewRoman, розмір – 9 пт, накреслення –напівжирний, вирівнювання – по ширині, абзацний відступ – 0,75 см.

 Анотація
українською (англійською) мовами розміщується з нового рядка, обсягом не менше 1800 знаків без проміжків (TimesNewRoman, розмір – 9 пт, накреслення –курсив, вирівнювання – по ширині, абзацний відступ – 0,75 см).

 Ключові слова
(до 7 слів) розміщуються з нового рядка: шрифт TimesNewRoman, розмір – 9 пт, накреслення –курсив, вирівнювання – по ширині, абзацний відступ – 0,75 см).

 Відомості про авторів (українською мовою)
прізвище, ім'я, по батькові (накреслення– напівжирний), науковийступінь, звання, посаду, місце роботи, адреса електронної пошти (шрифт TimesNewRoman, розмір – 9 пт; накреслення – звичайний, без абзацного відступу, вирівнювання по ширині).

  Стаття подана
шрифт TimesNewRoman; розмір 8 пт; накреслення – звичайний, вирівнювання – по правому краю).
Дата надходження статті ставиться кафедрою, яка відповідає за формування данного збірника.