Переваги та недоліки використання індексу Лернера в оцінюванні галузевого рівня інтенсивності конкуренції на ринку транспортного машинобудування України

Автор(и)

  • Я.В. Бурко Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Київ
  • П.В. Кривуля Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Київ
  • Т.І. Павлюченко Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Київ

DOI:

https://doi.org/10.33216/1998-7927-2023-277-1-55-69

Ключові слова:

індекс Лернера, інтенсивність конкуренції, рівень монополізації ринку, рівень монопольної влади, транспортне машинобудування

Анотація

Розглянуто спроможність вирішення завдання оцінювання галузевого рівня інтенсивності конкуренції (на прикладі ринку транспортного машинобудування України) за допомогою індексу Лернера, – показника, який набув поширення у науковій літературі. Увагу до індексу Лернера привернуто через те, що його використання не потребує даних для за всіма підприємствами галузі, а достатньо лише даних окремого підприємства, яке знаходиться у фокусі уваги аналітика. Проведено аналіз теоретичних положень умов використання індексу Лернера та його змістовного навантаження, та наведено приклади його використання у тому вигляді, як це можливо виконати фахівцям підприємств, які вирішують завдання аналізу товарних ринків, зокрема щодо визначення рівня монополізації ринків, рівня інтенсивності конкуренції, рівня ринкової влади окремих учасників ринку. У ході такого аналізу визначено, що за будь яких умов рівня концентрації ринку неможна ототожнювати категорії «рівень монополізації ринку» та «рівень монопольної влади», та неможна вважати антонімами категорії «рівень монополізації ринку» та «рівень інтенсивності конкуренції», – така ситуація вимагає розвинутої системи показників оцінювання монополізації та інтенсивності конкуренції, які забезпечують оцінювання також і конкурентоспроможності окремого підприємства. Також встановлено, що показник індекс Лернера є занадто теоретизованим показником, використання якого унеможливлено відсутністю достатньої для такого розрахунку системи обліку на підприємствах. Крім того, не вироблено інтерпретаційної шкали для цього показника, що зумовлено також і труднощами його розрахунку. У роботі автори дійшли висновку, що побудова системи показників оцінювання монополізації та інтенсивності конкуренції задля забезпечення оцінювання конкурентоспроможності окремого підприємства має використовувати інші показників у якості індикаторів стану ринку. Для вибору таких індикаторів попередньо має бути розвинута термінологічна основа такого оцінювання, бо відсутність чітких визначень оцінюваних категорій, що характеризують аспекти динаміки й стану конкуренції на товарних ринках та є параметрами динаміки й стану конкуренції, стає вадою розробки та вибору показників оцінювання ступеню прояви таких параметрів.

Посилання

1. Аналіз фінансових результатів ПАТ “Мотор Січ”. URL: https://revolution.allbest.ru/finance/00424812_1.html

2. Бурко Я. В. Взаємозв’язок критеріїв управління конкурентоспроможністю підприємства і пока-зників оцінки його внутрішньої вартості за різ-ними підходами. Маркетинг: теория і практи-ка. Зб. наук праць СНУ ім. В. Даля. №20. 2013. C.23-27.

3. Бурко Я. В. Вплив конкурентоспроможності підприємства на його внутрішню вартість.Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2013. №3 (192).Ч. 2. C.21-24.

4. Бурко Я. В. Оценка конкурентоспособности предприятия.Прометей. Регіональний зб. наук. праць з економіки. Вип. 3 (21). Донецьк: Юго-Восток, ЛТД, 2006. С. 173–176.

5. Бурко Я. В. Методологічні аспекти конкурентоспроможності підприємства.Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2007. № 1 (107). С. 82–87.

6. Бурко Я. В. Методичні підходи до розрахунку інтегральної оцінки конкурентоспромож-ності промислових підприємств. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2008. № 4 (122). С. 27–33.

7. Бурко Я. В. Управление конкурентоспособностью предприятия.Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2006. № 12 (106). С. 59–61.

8. Галгаш Р. А. Регіональні кластери підприємств: розвиток та стратегічна координація : монографія. Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2017. 344 с.

9. Ігнатюк А. І. Еконкоміка галузевих ринків : на-вчальний посібник. К.: ВПЦ "Київський університет", 2015. 448 с.

10. Індекс Лернера. URL: https://uk.economy-pedia.com/

-lerner-index

11. Індекс Лернера. Причини і наслідки монополі-зації ринку. URL: https://ukr.aboutlaserremoval.com/indeks-lernera-prichini-i-posledstviya-monopolizacii-rinka-read-319949#

12. Кривуля П. В., Бурко Я. В. Актуальность исследования терминологических аспектов целеполагания повышения конкурентоспособности при аналитическом обеспечении устойчивого развития региона. Обліково-аналітичне та організаційно-економічне забезпечення розвитку місцевих громад : збірник тез доповідей ІІ Міжн. наук.-практ. конф. Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2018. C. 11-14.

13. Кривуля П. В. Анализ взаимозависимости и приоритетности показателей экономической эффективности. Вісник Східноукраїнського державного університету. 1999. №5 (20). С. 158-164.

14. Кривуля П. В. Анализ товарного рынка методом ортогональных шкал качества. Управ-ління та регулювання діяльності підприємств, установ та організацій. Зб. наук. праць Доне-цької державної академії управління. Т. III. Вип. 10. Серія: “Державне управління”. Донецьк: ДонДАУ, 2002. С. 73-94.

15. Кривуля П. В. Анализ Х-образных моделей рыночного равновесия. Економіка. Менедж-мент. Підприємництво. Зб. наук. праць Схід-ноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2002. Вип. 9. Ч. II. С. 22-31.

16. Кривуля П. В. Анализ формализованной задачи ценообразования поставщиков. Економіка. Ме-неджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університе-ту імені Володимира Даля. 2002. Вип. 8. С. 75-90.

17. Кривуля П. В. Контекстная карта мероприятий и её место в инструментарии ситуационного управления.Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2005.Вип. 14. Ч.1. С. 162-178.

18. Кривуля П. В. Моделирование микроэкономи-ческих условий ценообразования. Вісник Схід-ноукраїнського державного університету. 1997. №3 (7). С. 124-126.

19. Кривуля П. В. О синтезе методов анализа иерархий и фаззи-вычислений в целях развития ситуационной диагностики. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. 2006. 16 (II). С. 181-195.

20. Кривуля П. В. Основы моделирования спроса и ценовой дискриминации (Часть 1). Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного уні-верситету. 2001. Вип. 5. С. 91-106.

21. Кривуля П. В. Основы моделирования спроса и ценовой дискриминации (Часть 2). Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного уні-верситету. 2001. Вип. 6. С. 131-143.

22. Кривуля П. В. Отсроченное рыночное предложение: стратегические аспекты планирования. Економіка. Менеджмент. Підп-риємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнсько-го національного університету. 2000. Вип. 3. С. 40-56.

23. Кривуля П. В. От теории организации промышленности к теории анализа стратегической конъюнктуры. Организатор производства. №1(16). М.: Экономика и финансы, 2003. С. 18-20.

24. Кривуля П. В. Постановка и анализ задачи опосредования спроса. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського державного університету. 2000. Вип. 1. С. 65-77.

25. Кривуля П. В. Родовая категория видового разнообразия систем показателей. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. 2008. Вип. 19 (II). С. 52-81.

26. Кривуля П. В. Сходства и различия в ошибках синтеза систем показателей: СП-зевгма, СП-силлепс, СП-апокойну, СП-анаколуф. Вісник Східноукраїнського національного університе-ту ім. В. Даля. 2013. № 16 (205). С. 216-223.

27. Машинобудування України. [Електронний ре-сурс]. Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/

Машинобудування_України

28. Лернер А. П. Понятие монополии и измерение монопольной власти. Вехи экономической мысли. Т. 5. СПб.: Экономическая школа. 2003. С. 536—566.

29. Мельникова В. І., Яременко В. Г., Мельникова О. П., Корнівська В. О. Мікроекономіка: На-вчальний посібник. К.: ВД “Професіонал”, 2005. 400 с.

30. Тироль Ж. Рынки и рыночная власть : Теория организации промышленности / Пер. с англ. СПб. : Экономическая школа, 1996. XLII+745 с.

31. Транспортне машинобудування України. [Еле-ктронний ресурс].Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Транспортне_машинобудування

32. Фінансова звітність 2011. URL: https://www.kvsz.com/index.php/ua/golovna/korporativne-upravlinnya/finansova-zvitnist/item/816-finansova-zvitnist-2011

33. Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции (Реориентация теории стоимости) / пер. с англ. Э. Г. Лейкина и Л. Я. Розовского. М.: Экономика, 1996. 351 с.

34. Spierdijk, Laura; Zaouras, Michalis. The Lerner index and revenue maximization. Applied Economics Letters. 24 (15) (2017): 1075–1079. doi: 10.1080/13504851.2016.1254333

35. Sun, B., Jing, W., Zhao, X, & He, Y. Research on market power and market structure. International Journal of Crowd Science, 2017. 1(3), 210–222. doi: 10.1108/IJCS-08-2017-0009

36. Elzinga, K. & Mills, D. The Lerner Index of Mo-nopoly Power: Origins and Uses. The American Economic Review, 2011. 101(3), 558–564. doi: 10.1257/aer.101.3.558

37. Giocoli, Nicola (2012). Who Invented the Lerner Index? Luigi Amoroso, the Dominant Firm Model, and the Measurement of Market Power. Review of Industrial Organization. 2012. 41 (3): 181–191. doi: 10.1007/s11151-012-9355-7.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-10