Трансформація міграції населення в умовах глобалізації: стан та тенденції

Автор(и)

  • О.Г. Зима Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
  • О.В. Птащенко Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
  • О.Ю. Яковлєва Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

DOI:

https://doi.org/10.33216/1998-7927-2023-278-2-19-23

Ключові слова:

міграційний потік, трудова міграція, трудові ресурси, інтелектуальний потенціал, міграційний процес

Анотація

В представленій роботі розглянуто основні тенденції  трансформації міграційних процесів та їх вплив на становлення та розвиток суспільних відносин. Так в ході дослідження доведно, що глобалізація розширює сферу міграційного впливу, залучаючи до цього явища все більше країн. Навіть країни, які раніше не були значними точками призначення або вихідними країнами міграції, тепер стають активними учасниками міграційних процесів. Це створює нові виклики та можливості для управління міграцією національними та міжнародними організаціями.

Також глобалізація має вплив на демографічну структуру країн, зокрема на зміну співвідношення між молодим та старим населенням, рівень народжуваності та смертності. Міграція може змінювати розмір та склад населення країни, що має важливі соціальні та економічні наслідки.

Основними методами дослідження є аналіз та синтез для представлення основних результатів дослідження, методи дедукції та індукції для виявлення основних трансформаційних процесів, що мають вплив на міграційні потоки.

Метою представленого дослідження є виявлення основних трансформаційних тенденцій, що мають місце в сучасних умовах глобалізації та пов’язані з міграційним процесом та його трансформацією.

Основними результатами дослідження можливо вважати наступне:

Обсяги міграції населення постійно зростають. Це пов'язано з різноманітними факторами, такими як геополітичні зміни, соціально-економічні нерівності, конфлікти та кризові ситуації. Зростає як міжнародна, так і внутрішня міграція в рамках країн.

Напрямки міграції також зазнають змін. Якісні зміни в економічному, політичному та соціальному контексті можуть призводити до зміни передпочитаних країн міграції. Такі зміни можуть бути викликані зміною ринкових умов праці, наявністю нових можливостей освіти та навчання, або наявністю соціальних зв'язків з певною країною.

Мігрантські групи стають все більш різноманітними за етнічною приналежністю, професійним складом, рівнем освіти та соціальним статусом. Це відображається в розмаїтості мотивацій та потреб мігрантів, а також впливає на їх інтеграцію в нові соціальні середовища.

Посилання

1. Engbersen G., Snel E., Boom J. “A Van Full of Poles”: Liquid Migration from Central and Eastern Europe. A Continent Moving West? EU Enlargement and Labour Migration from Central and Eastern Europe. Black R., Engbersen G., Okólski M., Panţîru C., eds. Amsterdam, Amsterdam University Press, 2010, рр. 115-140.

2. International Migration Report 2017. UN, 2017 (ST/ESA/SER.A/403). 30 р.

3. Panchenko V., Reznikova N., Bulatova O. Regulatory Competition in the Digital Economy: New Forms of Protectionism. International Economic Policy. 2020. № 1-2 (32-33). Р. 49-79

4. World Migration Report 2018. Geneva, IOM, 2017. 347 p.

5. Зима О.Г., Афанасьєва О.М., Родіонов С.О., Кошарна в.В., Станкова А. Трансформації глобальної міграції населення. ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля № 1 (257) 2020. С.27-31

6. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua.

7. Офіційний сайт Статистичної служби Європейського Союзу. URL: http://ec.europa.eu/eurostat

8. Панченко В. Г., Резнікова Н. В., Іващенко О. А. Розвиток industry 4.0 й цифрової економіки у фокусі глобального технологічного та інноваційного суперництва КНР і США. Економіка та держава. 2021. № 2. С. 4–10.

9. Птащенко О. В. Міграційні потоки: сучасні тенденції соціальної напруги / О. В. Птащенко // Міжнародна економіка в умовах кліматичних змін: пандемічний та пост пандемічний період: зб. тез допов. міжнар. наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених, 11 квіт. 2022 р.: тези допов. – Тернопіль, 2022. – С. 21-22.

10. Резнікова Н.В. Міжнародні економічні відносини в епоху глобалізації: історико-теоретичні аспекти сучасних світогосподарських зв’язків. Економіка України. 2020. № 12. С. 77—80.

11. Резнікова Н.В., Іващенко О.А., Курбала Н.В. Ідентифікаційні характеристики розвинених країн у мандатах міжнародних організацій: ознаки передової економіки у фокусі дослідження. Економіка та держава. 2020. № 9. С. 17–24.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-06