Oсобливості трансферу технологій в умовах глобалізації

Автор(и)

  • І.В. Литовченко Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
  • А.І. Критський Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

DOI:

https://doi.org/10.33216/1998-7927-2023-278-2-66-71

Ключові слова:

зміна технологій, розвиток освіти, економіка знань, бізнес-інкубатори, глобалізацій ний процес, трансфер технологій

Анотація

В представленій роботі проведено аналіз сучасного стану трансферу технологій та виокремлено основні його особливості. Трансфер технологій відноситься до процесу передачі знань, ідей, ноу-хау та технічних рішень від однієї організації, галузі або країни до іншої з метою використання їх для покращення виробництва, розвитку нових продуктів або послуг, технічного підвищення кваліфікації та зміцнення інноваційної бази.

Трансфер технологій може відбуватися на різних рівнях: від міжнародних організацій до країн, від великих компаній до малих і середніх підприємств, від дослідницьких установ до промислових секторів. Він може здійснюватися через різні канали, такі як ліцензування, франчайзинг, спільні підприємства, технологічні обміни, придбання технологій та інші форми співробітництва.

Слід також зазначити, що високий рівень глобалізації створює унікальні можливості для трансферу технологій між країнами та регіонами. Успішний трансфер вимагає уваги до культурних, правових, організаційних та інших аспектів, які впливають на його результативність.

Трансфер технологій в умовах глобалізації включає взаємодію між різними культурами та контекстами. Це вимагає уваги до культурних особливостей та різних підходів до розробки та застосування технологій в різних країнах.

Саме тому, трансфер технологій вимагає не лише передачі самої технології, але й передачі знань та навичок, необхідних для її ефективного застосування. Це може включати навчання персоналу, підготовку фахівців та співпрацю між університетами та промисловими підприємствами.

В представленій роботі використані методи індукції, дедукції, аналізу та синтезу для представлення основних висновків дослідження.

Таким чином, умови глобалізації можуть створювати виклики щодо захисту інтелектуальної власності при трансфері технологій. Забезпечення відповідної правової охорони та дотримання патентних прав є важливим аспектом при взаємодії між країнами та організаціями.

Ефективний трансфер технологій вимагає налагодження партнерських відносин та співпраці між різними сторонами. Це можуть бути урядові органи, дослідницькі установи, академічні заклади та приватні підприємства. Спільні проекти та обмін досвідом сприяють успішному трансферу технологій.

Глобалізація сприяє зростанню обсягів та швидкості трансферу технологій. Завдяки покращеним зв'язкам та засобам комунікації, інформація про нові технології швидко поширюється по всьому світу, що сприяє активному обміну знаннями та інноваціями.

Посилання

1. Khaminich S., Broshkov M., Kuznietsov E., Ptashchеnko O., Milcheva V., Boiko O. Transformation of Managerial Innovations in Conditions of Digitalization of Market Relations. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). ISSN: 2277-3878, Volume-8 Issue-4, November 2019, Р. 7888-7893. DOI:10.35940/ijrte.D9137.118419. URL: https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v8i4/D9137118419.pdf

2. Козик В. В., Манзій В. П., Стояновський А. Р. Трансфер технологій: сутність та особливості здійснення. Інвестиції: практика та досвід, 2009, 16: 23-25.

3. Отенко В., Птащенко О., Корсунова К., Карталія Д.. Вплив експортної переорієнтації України на діяльність підприємств: маркетингові та управлінські аспекти. Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, вип. 6 (270), 2021, с. 121-124, doi: 10.33216/1998-7927-2021-270-6-121-124. http://visnik.snu.edu.ua/index.php/VisnikSNU/issue/view/26

4. Петрів Д. І. Участь України в процесах міжнародного трансферу технологій. 2022. PhD Thesis. Національний авіаційний університет.

5. Птащенко О. В., Вовк В. А. Особливості торговельного співробітництва України в сучасних умовах глобалізації. Бізнес Інформ. 2021. №4. C. 42–47.

6. Птащенко О.В., Афанасьєва О.М. The impact of technology transfer on the high-tech industry. Матеріали V науково-практичної конференції «Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця» : тези доповідей, 26-27 листопада 2020 року – Одеса : Видавничий дом «Гельветика», 2020. – 410 с. (С. 358-359)

7. Хворост О. О., Вернидуб Н. О., Омельяненко В. А. Міжнародні аспекти ефективності трансферу технологій. Інноваційна економіка. 2012. № 27 (1). С. 52–56.

8. Шостак Я. М. Сучасні характеристики міжнародного трансферу технологій транснаціональними корпорациями [Електронний ресурс] / Я. М. Шостак, Т. О. Кобєлєва, П. Г. Перерва // Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри : матеріали 10-ї Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів з проблем інтелектуальної власності, 30 вересня 2022 р. / ред. кол.: О. П. Орлюк ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Електрон. текст. дані. – Київ, 2022. – С. 396-400

9. Щедріна Т. Особливості трансферу технологій в корпоративних структурах / Т.І. Щедріна // Економіка і прогнозування. – 2006. – С.89- 10.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-06