Cучасне обґрунтування напрямків підвищення ефективності системи управління оборотними активами на виробничому підприємстві

Автор(и)

  • О.В. Омельченко Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна»
  • А.С. Янковий Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна»

DOI:

https://doi.org/10.33216/1998-7927-2023-278-2-78-83

Ключові слова:

активи підприємства, оборотні активи, необоротні активи, поточні активи, оборотний капітал

Анотація

В результаті впливу політичних, військових, ресурсних та енергетичних факторів, сучасна економічна ситуація в Україні вимагає постійного вдосконалення та максимально ефективного використання наявних корпоративних ресурсів. Зростання політичних та економічних ризиків вимагає від суб’єктів господарювання наявності гнучких механізмів і водночас стабільної системи надходження капіталу. Змінні зовнішні умови диктують нові правила ведення бізнесу. Сьогодні кожна гривня має приносити додатковий дохід. Прагнення мінімізувати фінансову підтримку від операційної діяльності є найважливішим фактором управління фінансами, оскільки капіталізація активів вже не є гарантією ефективності. Оборотні активи є найбільш ліквідною частиною капіталу компанії, тому важливу роль відіграє стан та ефективне використання активів у поточних умовах господарювання. Отже, здійснюючи діяльність в умовах ринкової економіки, суб’єкти господарювання України повинні забезпечувати оптимальний склад і стан своїх оборотних активів, щоб швидко та якісно реагувати на потреби ринку. Метою даної статті є пошук механізмів реалізація напрямів підвищення ефективності систем управління оборотними активами виробничих підприємств. Виходячи із сучасної практики фінансового аналізу та виявленні можливих джерел підвищення ефективного їх використання, авторами було обрано декілька напрямків підвищення ефективності системи управління оборотними активами на досліджуваному підприємстві. Кожен із запропонованих напрямків враховує особливості і специфіку функціонування виробничого підприємства, фінансовий та ресурсний потенціал, а також стратегічні напрямки роботи окремого підприємства. Окрім напрямків, авторами також сформовано алгоритм контролю оптимізації рівня дебіторської заборгованості виробничого підприємства. Запропоновано резерви подальшого підвищення оборотності та збільшення коефіцієнта оборотності оборотних активів підприємства. Для вирішення проблеми збитковості та низького рівня рентабельності на виробничому підприємстві, розроблено низку оперативних завдань, в основу вирішення яких лягло підвищення ефективності використання оборотних активів.

Посилання

1. Brealey Richard A., Myers Stewart C. Principles of Corporate Finance. 1996. McGraw-Hill College; Subsequent edition. 998 p.

2. Zvi Bodie, Robert Merton Finance 1st Edition. Prentice Hall.; 1st edition. 1999. 479 p.

3. Бланк І.О., Ситник Г.В. Управління фінансами підприємств : підруч. Київ. нац. торг.-екон. ун-т. Київ: КНТЕУ, 2006. 779 с.

4. Гоцуляк С.М. Деякі аспекти управління оборот-ним капіталом підприємства. Вісник соціально-економічних досліджень. № 41 (2). 2011. С. 38-44

5. Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік. К.: Центр навчальної літератури, 2004. 464 с.

6. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: навчальний посібник. Луцьк: Ред.-вид. відд. «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2001. 460 c.

7. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: навч. посіб. К.: МАУП, 2004. 328 с.

8. Хохлов М.П., Щербань О.Д., Крилова М.А. По-няття оборотних активів підприємства. Інфра-структура ринку. Вип. 31. 2019. С. 409-414

9. Воробйов Е., Гриценко А., Соболєв В. Економіч-на теорія. Харків-Київ, 2007. 306 с.

10. Кнейслер О.В., Квасовський О.Р., Ніпіаліді О.Ю. Фінансовий менеджмент: підручник. Тернопіль: Вид-во «Економічна думка», 2018. 478 с.

11. Омельченко О.В., Янковий А.С. Сучасні підходи до трактування поняття «оборотні активи». По-дільський науковий вісник. 2022. № 3/4. С. 39-44.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-06