Mоделі машинного навчання для формування рекомендацій

Автор(и)

  • Л.О. Шумова Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Київ
  • О.І. Рязанцев Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Київ
  • С.А. Покришка Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Київ

DOI:

https://doi.org/10.33216/1998-7927-2023-278-2-96-105

Ключові слова:

рекомендаційна система, методи фільтрації, алгоритми машинного навчання, оцінка продуктивності

Анотація

У статті представлено експериментальне дослідження моделей глибоких нейронних мереж для формування релевантних рекомендацій користувачу інтернет-ресурсів. Рекомендаційна система представляє програмний засіб, що використовує певний алгоритм фільтрації та наявну інформацію про потреби користувача, щоб рекомендувати йому релевантний набір об’єктів, які будуть найбільш корисними для нього.

Аналіз останніх досліджень і публікацій в області впровадження рекомендаційних систем показав, що підвищення якості пропозицій рекомендаційних систем на основі методів машинного навчання є актуальною задачею. Використання нейронних мереж у рекомендаційних системах може підвищити ефективність та зручність використання цих систем.Метою дослідження є підвищення якості пропозицій рекомендаційних систем на основі методів машинного навчання.

В ході досліджень систематизовано сукупність етапів та визначено методологію побудови ефективної рекомендаційної системи з використанням методів машинного навчання. Визначені засоби, формалізовані етапи, представлена технічна блок-схема розробки нейронної рекомендаційної системи. Побудовано моделі двох систем з використанням колаборативної фільтрації й глибокої матричної факторизації. Проведено аналіз продуктивності цих систем за допомогою таких показників, як точність, повнота та нормалізований дисконтований кумулятивний виграш.

Дослідження проведені з використанням таких  алгоритмів оптимізації: SGD, RMSprop, ADAdelta  і FTRL. Результати експериментального дослідження моделей глибоких нейронних мереж для формування рекомендацій у різних сценаріях показали, що продуктивність нейронних систем рекомендацій може сильно відрізнятися в залежності від типу використовуваної моделі пошуку, кількості та якості даних, а також архітектури та методу навчання мережі.

За результатами проведених експериментів визначено оптимальні алгоритми навчання моделі нейромережевої рекомендаційної системи для вирішення певної задачі в залежності від характеру вихідних даних.

Експериментальне дослідження проведено за допомогою мови програмування Python, з використанням бібліотеки TensorFlow.

У роботі використано вільно доступні набори даних про рейтинги фільмів наданих користувачами сайту MovieLens.

Посилання

1. Мелешко Є.В. Дослідження методів побудови рекомендаційних систем в мережі Інтернет / Є.В. Мелешко, Г.С. Семенов, В.Д. Хох. // Збірник наукових праць "Системи управління, навігації та зв’язку". Випуск 1(47). – Полтава: ПНТУ ім. Ю. Кондратюка. – 2018. – С. 131–136.

2. Recommender systems. Algorithms [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.cs.carleton.edu/cs_comps/0607/recommend/recommender/algorithms.html (дата звернення: 30.07.2023)

3. Покришка С.А., Шумова Л.О. Удосконалення рекомендаційної веборієнтованої системи з ви-користанням колаборативної фільтрації. // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Інформатика та моделювання. – Харків : НТУ «ХПІ». – 2021. – № 1 (5). – С. 115 – 123.

4. Zhang, S., Yao, L., Sun, A., Tay, Y. Deep learning based recommender system: A survey and new perspectives. ACM Comput. Surv. (CSUR) 52(1), 2019, рр. 1-38.

5. He, X., Liao, L., Zhang, H., Nie, L., Hu, X., Chua, T.S. Neural collaborative filtering. In Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web, Perth, Australia, 3–7 April 2017; pp. 173–182.

6. Vasileios Perifanis, Pavlos S. Efraimidis. Federated Neural Collaborative Filtering, Knowledge-Based Systems, Volume 242, 2022, 108441, ISSN 950-7051, https://doi.org/10.1016/j.knosys.2022.108441.

7. Tian Y., Peng S., Zhang X., Rodemann T., Tan K., Jin Y. A Recommender System for Metaheuristic Algorithms for Continuous Optimization Based on Deep Recurrent Neural Networks. IEEE Transac-tions on Artificial Intelligence, vol. 1, № 1, pp. 5-18, Aug. 2020, doi: 10.1109/TAI.2020.3022339.

8. Melville P., Sindhwani V. Recommender Systems, Encyclopedia of Machine Learning, Claude Sammut and Geoffrey Webb (Eds), Springer, 2010.

9. https://grouplens.org/datasets/movielens/

10. Statistical Analysis of K-Nearest Neighbor Colla-borative Recommendation URL: https://arxiv.org/pdf/1010.0499.pdf (Last accessed: 20.04.2023).

11. Isinkaye F. O. Recommendation systems: Principles, methods and evaluation / F. O. Isinkaye, Y. O. Fola-jimi, 75 B. A. Ojokoh // Egyptian Informatics Jour-nal. – Vol. 16. – 2015. – P.261–273.

12. Tegene A., Liu Q., Gan Y., Dai T., Leka H., Ayenew M. Deep Learning and Embedding Based Latent Factor Model for Collaborative Recommender Systems. Appl. Sci. 2023, 13, 726. https://doi.org/ 10.3390/app13020726

13. Xiaoyu Du et al. Deep Matrix Factorization Models for Recommender Systems. URL:https://www.ijcai.org/proceedings/2017/0447.pdf(Last accessed: 20.04.2023)

14. Yamashita A., Kawamura H., Suzuki K. Similarity Computation Method for Collaborative Filtering Based on Optimization // Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics, 2010. Vol. 14. №6. P. 654–660.

15. Cimini G., Medo M., Zhou T., Wei D., Zhang Y.-C. Heterogeneity, quality, and reputation in an adaptive recommendation model // The European Physical Journal B. 2011. Vol. 80. № 2. P. 201–208.

16. Ruder S. An overview of gradient descent optimiza-tion algorithms (2017) https://arxiv.org/abs/1609.04747 = https://www.ruder.io/optimizing-gradient-descent/

17. Ioffe S., Szegedy C. Batch normalization: accelerat-ing deep network training by reducing internal cova-riate shift (2015) https://arxiv.org/abs/1502.03167

18. Hinton G. Overview of mini-batch gradient descent (2012) https://www.cs.toronto.edu/~tijmen/csc321/slides/lecture_slides_lec6.pdf

19. Shani G., Gunawardana A. Evaluating recommender systems, in Recommender Systems Handbook, ed. by F. Ricci, L. Rokach, B. Shapira, P. Kantor (Springer, Berlin, 2011), pp. 257–297.

20. Murrell T. Evaluating Recommendation Systems - Precision@k, Recall@k, and R-Precision (2023) https://www.shaped.ai/blog/evaluating-recommendation-systems-part-1

21. Murrell T. Evaluating recommendation systems - (mAP, MMR, NDCG) https://www.shaped.ai/blog/evaluating-recommendation-systems-map-mmr-ndcg

22. He X., et al. Deep Factorization Machines for Re-commender Systems. IEEE Transactions on Know-ledge and Data Engineering, 2017.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-06