Удосконалення класифікації стратегій регіонального розвитку

Автор(и)

  • В.В. Божкова Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
  • О.М. Есманов Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

DOI:

https://doi.org/10.33216/1998-7927-2023-278-2-5-12

Ключові слова:

стратегія, регіон, класифікація, ознака, розвиток, регіоналістика

Анотація

Від релевантності визначення стратегіїрегіонального розвиткузалежать не тільки напрям, а й темпи розвитку регіону, тому окреслення видів і різновидів можливих стратегій, розуміння їх сутності (а в подальшому – можливостей застосування) є нагальним для регіональних органів публічного управління та адміністрування. З іншого боку, глобалізація й інформатизація всесвітнього соціально-економічного простору посилюють міжрегіональну конкуренцію і підштовхують регіони до пошуку креативних рішень, інноваційних управлінських дій, нових стратегічних напрямків розвитку, що актуалізує питання оновлення класифікації стратегій регіонального розвитку з урахуванням новітніх досліджень і практик.

Метою статті є розширення класифікації стратегій регіонального розвитку.

У статті проаналізовано застосовувані у практиці регіонального управління види стратегій та виокремлювані науковцями класифікаційні ознаки. Відзначено, що виокремлення вченими класифікаційних ознак стратегій регіонального розвитку залежать від наукових позицій автора і контексту дослідження (економіка, публічне управління та адміністрування, менеджмент, маркетинг тощо). Переважна більшість пропонованих дослідниками класифікацій складена з позицій регіоналістики, тому вони містять суто специфічні ознаки, які характеризують окремі аспекти регіональної стратегії (інструментарій, завдання, умови тощо), що потребує удосконалення. Вважаємо, що для всебічного висвітлення різноманітності стратегій регіонального розвитку (та в подальшому успішного їх розроблення і впровадження) потрібно екстраполювати прийнятний для України успішний досвід інших країн, а також, проаналізувати пропозиції науковців, які розглядали стратегії через призму сучасних трансформацій (цифрових, ринкових, комунікаційних, інформаційних, глобальних тощо).

За результатами аналізу наукових праць, а також успішного досвіду стратегування Європейських країн (Республіки Польща, Чеської Республіки, Словацької Республіки, Угорщини) представлено розширену класифікацію стратегій регіонального розвитку та відзначено, що визначення стратегій регіонального розвитку має відбуватись з урахуванням теорій і практик сучасних регіоналістики, економіки, публічного управління та адміністрування, менеджменту, а також маркетингу, що забезпечує всебічність дослідження та можливість розроблення (у подальшому) релевантної стратегії, яка буде відповідати не тільки регіональним вимогам, а й викликам зовнішнього середовища.

Посилання

1. Манн Р. В. Аналіз теоретико-методологічних пі-дходів щодо удосконалення стратегії регіональ-ного розвитку України. Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки. Випуск 68. С.29-37.

2. Звєряков М. І., Кухарська Н. О., Клевцевич Н. А., Шараг О. С. Стратегування регіонального розви-тку: теорія, методологія, концепція: монографія. Одеський національний економічний університет МОН України. Одеса : Атлант ВОІ СОІУ, 2019. 241 с.

3. Пуцентейло П. Р., Завитій О. П. Особливості фо-рмування стратегії управління економічним роз-витком регіону. Подільський вісник: сільське гос-подарство, техніка, економіка. Економічні науки, 2017. Випуск 27. С. 298-308.

4. Нестеренко С. С.Концептуальні засади стратегі-чного управління регіональними системами з ме-тою забезпечення конкурентного розвитку. Еко-номічний простір, 2021. № 167. С. 31-37.

5. Європейські стратегії для місцевих громад Укра-їни та Молдови: досвід країн Вишеградської чет-вірки: методичний посібник / Р. Шарлея, А. В. Кавунець, О. М. Безпалько, М. Москалу, А. І. Ланова. К., 2018. 76 с.

6. Porter, M. Competitive Strategy, Free Press, New York, 1980.

7. Кононова І. В. Класифікаційя стратегій розвитку соціально-економічних систем.Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство, 2017. Випуск 12, частина 1.С.167-171.

8. КравчукІ. Реформа стратегічного управління в Польщі (2009-2012). Українська альтернатива, 2012. URL : http://www.groupua.org/?p=2085

9. Стратегічний менеджмент: Підручник / І.М. Пи-саревський, О.М.Тищенко, М.М. Поколодна, Н.Б. Петрова; ред. Аляб’єв; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Х.: ХНАМГ, 2009. 287 с.

10. Поручинський В., Мосор В. Роль стратегічного маркетингового управління у розвитку регіону.Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Суспільно-географічні чинники розвитку регіонів». URL :https://konfgeolutsk.wordpress.com/2020/04/03/%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83/

11. Офіційний веб-сайтДержаної служби статистики України.URL: https://www.ukrstat.gov.ua/

12. Стратегія регіонального розвитку Дніпропетровської області на період до 2027 ро-ку. URL : https://adm.dp.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/Vsi_rishennja.pdf

13. Стратегія розвитку Київської області на 2021-2027 роки. URL : https://koda.gov.ua/kiivshhina/rozvytok-regionu/strategiya-rozvytku/

14. Стратегія розвитку Полтавської області на 2021-2027 роки. URL : https://media.poda.gov.ua/docs/4oyd5tqd/strategiya-rozvytku-poltavskoyi-oblasti-na-2021-2023-roky.pdf

15. Регіональна стратегія розвитку Закарпатської області на період 2021–2027 років. URL : https://carpathia.gov.ua/storage/app/sites/21/Economics/201001-1840p.pdf

16. Стратегія розвитку Чернівецької області на період до 2027 року. URL : https://bukoda.gov.ua/storage/app/sites/23/uploaded-files/strategia-chernivetska-2027.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-06