Діджиталізація збутової діяльності в умовах інклюзивної економіки

Автор(и)

  • В.А. Вовк Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
  • Ю.В. Конончук Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
  • С.В. Кириленко Західноукраїнський національний університет

DOI:

https://doi.org/10.33216/1998-7927-2023-278-2-13-18

Ключові слова:

збутова діяльність, збутова політика, збут, маркетингова збутова політика, стимулювання збуту, діджиталізація, маркетингові інструменти, інклюзивна економіка

Анотація

В представленій роботі проаналізовано складові збутової діяльності в умовах діджиталізації та інклюзивної економіки. Визначено умови діджиталізації, що впливають на збутову діяльність промислових підприємств і змінюють її характеристики. Метою представленої роботи є визначення основних складових процесу діджиталізації збутової діяльності. Основними методами дослідження є: аналіз та синтез - для визначення основних складових процесу діджиталізації та інклюзивної економіки, індукції та дедукції для визначенн основних напрямів розвитку діжєиталізації збутової діяльності в умовах інклюзивної економіки.  Основні зміни, які відбуваються в збутовій діяльності в умовах діджиталізації, включають наступні аспекти: електронний комерційний простір. З розвитком Інтернету відбувається значне збільшення електронного комерційного простору, що дозволяє підприємствам промислового сектора ефективно здійснювати продажі продукції за допомогою інтернет-магазинів та інших онлайн-ресурсів; застосування цифрових маркетингових технологій. Діджиталізація збутової діяльності передбачає використання цифрових маркетингових технологій, таких як SEO (пошукова оптимізація), контент-маркетинг, контекстна реклама тощо; застосування аналітики даних. Для ефективної діджиталізації збутової діяльності промислових підприємств важливим є використання аналітики даних. Це дозволяє отримати інформацію про клієнтів, їх потреби та попередній досвід з підприємством, що допомагає удосконалити стратегію збуту і розробити більш ефективні маркетингові кампанії; системи управління взаємодією з клієнтами (CRM). Використання систем управління взаємодією з клієнтами дозволяє підприємствам промислового сектора впроваджувати індивідуальний підхід до кожного клієнта.

Основні напрямки таких змін: електронна комунікація з клієнтами: Для підтримки ефективної електронної комунікації з клієнтами потрібно створити ефективний онлайн-канал зв'язку, такий як веб-сайт, електронна пошта, мобільний додаток тощо. Такий канал забезпечує можливість проведення онлайн-консультацій та підтримки клієнтів, здійснення онлайн-замовлень, організацію онлайн-оплати, відстеження замовлень тощо; онлайн-маркетинг: Розробка цифрових маркетингових стратегій та використання електронних майданчиків для реклами товарів або послуг є необхідною складовою діджиталізації збутової діяльності. Для цього можуть використовуватися такі інструменти, як контекстна реклама, SEO-продвижение, email-маркетинг, соціальні мережі тощо; електронні інструменти збуту: Для оптимізації процесу збуту необхідно використовувати електронні інструменти, такі як CRM-системи, системи управління замовленнями, онлайн-магазини, електронні каталоги тощо. Це дозволяє швидко та ефективно обробляти замовлення, контролювати складські залишки, здійснювати та відслідковувати доставку товарів; аналітика та звітність.

Збутова діяльність в умовах інклюзивної економіки відіграє важливу роль у забезпеченні доступу до товарів та послуг для всіх верств населення, в тому числі для людей з обмеженими можливостями, молоді, жінок та інших малозахищених груп.

Інклюзивна економіка передбачає створення сприятливих умов для залучення до збутової діяльності всіх суб'єктів господарювання, включаючи малі та середні підприємства, соціальні підприємства, громадські організації та інші некомерційні організації.

Посилання

1. Легкий О. А., Сохацька О. М. Ефективність цифрових маркетингових комунікацій: від постановки мети до оцінювання результату // Маркетинг і цифрові технології. – Одеса, 2017. – Т. 1, Вип. 2. – С. 4–31.

2. Лялюк А. М. Маркетинг : навч. посіб. / А. М. Лялюк ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Вид. 2-ге, допов. та змін. - Луцьк : Вежа-Друк, 2018. - 299 с. Кібік О. М. Менеджмент і маркетинг : навч.-метод. посіб. / О.М. Кібік, В. О. Котлубай, К. В. Белоус. - Одеса : Фенікс, 2017. - 115 с.

3. Маркетинг: теорія і практика : навч. посіб. / [О. В.Коломицева та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. О. В. Коломицевої ; Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси : Вертикаль, 2016. - 355 с.

4. Маркетингове стратегічне управління конкурентоспроможністю на мікро-, мезо- і макрорівнях : [колект.] монографія / [І. В. Тараненко та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. І. В. Тараненко ; Ун-т ім. Альфреда Нобеля. - Дніпро : Ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2017. – 281 с.

5. Мірошникова Є. Д., Птащенко О. В. Побудова CRM–системи як основи формування комунікаційної політики між організацією та кінцевим споживачем // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля : наук. Журнал. – Сєверодонецьк : СУНУ, 2016. – Вип. 6 (230). – С. 108–116.

6. Ніфатова О. М. Брендинг у системі інтегрованих структур бізнесу: теорія, методологія, практика : монографія / О. М. Ніфатова. - Вінниця : 2017. – 336 с.

7. Отенко, В., О. Птащенко, К. Корсунова, і Д. Карталія. «Вплив експортної переорієнтації України на діяльність підприємств: маркетингові та управлінські аспекти». Вісник східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, вип. 6 (270), 2021, с. 121-124

8. Птащенко О. В., Божкова В. В., Сагер Л. Ю., Сигина Л. О. Трансформації інструментарію маркетингових комунікацій в умовах глобалізації. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2018. № 1. С. 73–82

9. Резнікова Н.В. Поляризація й нерівномірність економічного розвитку як домінуюча ознака сучасного етапу глобалізації / Н.В. Резнікова, О.А. Іващенко // Інвестиції: практика та досвід. 2016. – №4 (лютий). – С.7-12.

10. Шевченко І.О. Глобальні проблеми як складова системи глобальної економіки Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: Матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 25 листопада 2022 року). - Х.: ХНАДУ. - 2022. – с.162-164.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-06