Зовнішні умови безпекоорієнтованого розвитку підприємств в Україні

Автор(и)

  • А.Г. Івченко Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Київ

DOI:

https://doi.org/10.33216/1998-7927-2023-278-2-24-38

Ключові слова:

підприємство, розвиток, принцип безпекоорієнтованості, безпекооорієнтований розвиток, інституційні умови розвитку, феноменологічні умови розвитку, військова агресія

Анотація

Розвиток підприємства є його іманентною властивістю, а тому відбувається навіть за відсутності керованості цього процесу. Проте розвиток підприємства забезпечує кращі результати за умови його керованості. Керований розвиток підприємства має здійснюватися із дотриманням низки принципів, до числа яких останнім часом увійшов принцип безпекоорієнтованості, за яким критерій убезпечення діяльності та розвитку підприємства в ухваленні управлінських рішень має домінувати над іншими. Актуалізація принципу безпекоорієнтованості зумовила потребу перетворення його використання з суто теоретичної на практичну проблему шляхом операціоналізації принципу, одним з видів якої є аналіз зовнішніх умов розвитку підприємства, без знання яких забезпечити керований безпекооорієнтований розвиток підприємства вельми складно.

В статті розглянуто явища та тенденції у зовнішньому середовищі українських підприємств як складова умов їхнього безпекооорієнтованого розвитку. Розкрито зміст та характеру зовнішніх умов безпекоорієнтованого розвитку підприємства. Зовнішні умови безпекооорієнтованого розвитку підприємства поділено на дві групи: інституційні (характеризують якість формальних інституцій та функціонування державних інститутів в контексті сприяння (або гальмування) розвитку вітчизняного бізнесу) та феноменологічні (характеризують найпоширеніші у країні явища, процеси, тенденції, ситуації, дії окремих суб’єктів зовнішнього середовища діяльності підприємства, що виступають як неформальні інституції і впливають на можливість розвитку або усіх, або конкретних підприємств та їхню зацікавленість у ньому). Результати аналізу зовнішніх умов свідчать про погіршення умов їхньої діяльності і суттєве ускладнення їхнього розвитку: інституційні умови розвитку принципових змін не зазнали, тоді як феноменологічні умови кардинально змінилися через військові дії проти агресії рф. 

Проте відновлення зруйнованих підприємств та відновлення діяльності постраждалих підприємств неможливі за відсутності їхнього розвитку, нехай і в обмеженому масштабі, який має здійснюватися із суворим дотриманням принципу безпекоорієнтованості.

Посилання

1. Хашиєва Л. С. Ціннісні виміри «ноосферної парадигми». Новий Колегіум. 2017. №2. С. 18–20. URL: file:///C:/Users/user/Downloads/NovKol_2017_2_8.pdf (дата звернення: 1.06.2023).

2. Васільєва Л. М. Формування інноваційної моделі розвитку національної економіки. Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. 2016. № 1 (39). С. 117–120.

3. Гусєв В. О. Парадигма сталого інноваційного розвитку. Економіка та держава. 2011. № 9. С. 115–118.

4. Шавшин О. С. Стратегіяінноваційногорозвиткупідприємства. «Інтернаука». Сер.: Економічні науки. 2017. № 3(25). С. 167–171.

5. Мельниченко О. А. Інноваційний розвиток національної економіки: виклики для держави, бізнесу та населення URL: http://www.kbuapa.kharkov.Ua/e-book/db/20122/doc/2/02.pdf (дата звернення: 14.04.2023).

6. Гуторов О. І., Ярута М. Ю, Сисоєва С. І. Економіка та організаціяінноваційної діяльності : навч. посіб. Харків : Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, 2019. 227 с.

7. Микитюк П. П, Крисько Ж. Л., Овсянюк-Бердадіна О. Ф., Скочиляс С. М. Інноваційний розвиток підприємства : навч. посіб. Тернопіль : ПП «Принтер Інформ», 2015. 224 с.

8. Інноваційнийрозвитокукраїнськоїнауки. URL: http://logos-ukraine.com.ua/project/index.php?project=nued3&load=inovatsiyniy_rozvutok_ukraine.html(дата звернення: 17.04.2023).

9. Іванчук К. О. Теоретичні підходи до визначення категорії «розвиток підприємства». Стратегія і механізм регулювання промислового розвитку. Зб. наук. праць. Донецьк : ІЕП НАНУ, 2012. С. 231–239.

10. Матіщак Ю. І. Характеристика поняття «розвиток підприємства» та його зв’язку з іншими економічними категоріями. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2015. № 3 (223). С. 102–112.

11. Прийма Л. Р., Кулиняк І. Я. Розвиток підприємства: сутність поняття. Науковий вісник НЛТУ України. 2012. Вип. 22.10. С. 236–241.

12. Лопушинська О. В. Сутність і напрями розвитку підприємства: теоретичний аспект. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2017. № 5 (84). С. 87–92.

13. Погорелов Ю. С. Природа, рушійнісили та способи розвитку підприємства : монографія. Харків : АдвАТМ, 2010. 352 с.

14. Клименко Л., Загороднюк О., Халахур Ю. Діалектика поняття «економічний розвиток підприємств» в системі менеджменту. Підприємництво та інновації. 2020. №12. С. 120–125. URL: https://doi.org/10.37320/2415-3583/12.20 (дата звернення: 7.04.2023).

15. Побережний Р. О., Побережна Н. М. Методологічніаспектисучаснихпідходів до сутності розвитку підприємства в умовах мінливого зовнішнього середовища. Соціально-економічнийрозвитокУкраїни: проблеми та перспективи : монографія / ред. О.В. Манойленко. Харків : НТУ «ХПІ», 2015. С. 229–242.

16. Кифяк В. Ф. Теоретичні основи визначення категорії «розвиток підприємства». Економічний аналіз. 2011. Вип. 8. Ч. 2. С. 190–194.

17. Кузьмін О. Є., Дідик А. М. Ознаки та особливості полівекторного розвитку підприємств. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2015. № 819. С. 3–8.

18. Штулер І. Ю. Еволюція теорій економічного розвитку у сучасному вимірі знань. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Вип. 9. С. 216–219.

19. Горіна Г. О. Діалектика поняття «розвиток підприємства». Причорноморські економічні студії. 2016. Вип. 8. С. 123–127.

20. Геґель Ґ. Феноменолоґія духу. К. : Основи, 2004. 548 с.

21. Арістотель. Метафізика / перекл. О. Панича. К. :Темпора, 2022. 848 с.

22. Злупко С. М. Історія економічної теорії : підручник. Львів : НУ ім. Івана Франка. 2-ге вид., випр. та допов. К. : Знання, 2005. 719 с.

23. Кондорсе Марі Жан Антуан Нікола. Філософський енциклопедичний словник / гол. редкол. В.І. Шинкарук. К. : Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАНУ : Абрис, 2002. 742 с.

24. ВолощукЛ. О. Теоретико-методологічні засади безпекоорієнтованого управління інноваційним розвитком промислового підприємства : дис. ... д-раекон. наук : спец. 08.00.04 – Eкономіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльності). Одеса : Одес. нац. політехн. ун-т, 2016. 605 с.

25. Притис В. І. Умови реалізації безпекоорієнтованого управління підприємствами з урахуванням існуючих загроз. Бізнес Інформ. 2020. №3. С. 453–548.

26. Башинська І. О. Управління промисловим підприємством як організаційною системою: критерії безпекоорієнтованості. Проблеми системного підходу в економіці. Зб. наук. праць Нац. авіац. ун-ту. 2019. Вип. 4 (72). С. 71–88.

27. Башинська І. О. Механізм забезпечення безпекоорієнтованого управління промисловим підприємством. Проблеми системного підходу в економіці. Зб. наук. праць Нац. авіац. ун-ту. 2019. Вип. 6 (74). С. 21–26.

28. СвітличнаВ. Ю., Вершиніна Д. М. Організаційні аспекти реалізації інформаційно-аналітичного забезпечення безпекоорієнтованого управління будівельними підприємствами. Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. 2019. Вип. 153. Том 7. С. 31–36.

29. Зачко О. Б. Методологічний базис безпеко-орієнтованого управління проєктами розвитку складних систем. Управління розвитком складних систем. 2015. № 23 (1). С. 51–55.

30. Прокопенко О. В., Костирко Д. Р., Пономаренко О. В., Богачов Д. І. Стимулювання розвитку інноваційноактивних промислових підприємств за принципом безпекоорієнтованості. АкадемічніВізії: елект. журнал. 2022. Вип. 14. URL: https://www.academy-vision.org/index.php/av/article/view/362/328 (дата звернення: 23.06.2023).

31. HnylytskaL., Franchuk V., Melnyk S., Nakonech-na N., Leskiv H., Hobela V. Security-oriented model of business risk assessment. Financia-land Credit Activity Problems of Theory and Practice. 2022. № 4(45). Р. 202–210.

32. Онищенко С., Білько С. Концепти синергетичного підходу до формування безпекоорієнтованого інформаційного середовища в Україні. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2023. № 1. С. 201–211.

33. Блакита Г. В., Лаптєва В. В. Теоріїконкуренції та практики визначення конкурентоспроможності в умовах безпекоорієнтованого розвитку : монографія / за ред. М.М. Меркулова. Одеса : Фенікс, 2020. С. 152–160.

34. Kozachenko Ganna, Andrushchenko Igor, Pogore-lovYuriy, GerasymenkoLarysa, RomanovskaYu-lia. Economic Security in Post -Soviet Countries: Level of Ensuring and Development Trend. Re-view of Applied Socio-Economic Research. 2021. Vol. 22. Issue 2. Р. 86 101.

35. World Justice Project (2020–2022). Retrieved from https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/global/2015/

36. International Property Rights Index. (2020–2022). URL: https://www.international property rights index.org/ (датазвернення: 19.06.2023).

37. Index of Economic Freedom. Visualize. URL: https://www.heritage.org/index/visualize (дата звернення: 20.06.2023).

38. Fragile States Index. Global Data. URL: https://fragilestatesindex.org/global-data/ (дата звернення: 20.06.2023).

39. Corruption Perceptions Index. URL: https://www.transparency.org/en/cpi/2022 (датазвернення: 20.06.2023).

40. WJP Rule of Law Index Factors. URL: https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/factors/2022 (дата звернення: 22.06.2023).

41. Fragile States Index. Methodology. URL: https://fragilestatesindex.org/methodology/ (датазвернення: 20.06.2023).

42. У KSE назвали суму збитків інфраструктурі України за рік повномасштабної війни. Слово і діло. URL: https://www.slovoidilo.ua/2023/03/22/novyna/ekonomika/kse-nazvaly-sumu-zbytkiv-infrastrukturi-ukrayiny-rik-povnomasshtabnoyi-vijny (дата звернення: 01.05.2023).

43. Про державний бюджет України на 2023 рік : Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2710-20#Text.

44. Офіційний курс гривніщодоіноземних валют на дату 01.05.2023. URL: https://bank.gov.ua/ua/markets/exchangerates.

45. Топалов М. Російськийтерор не досяг цілі: як енергетичний сектор витримав рік великої війни і встає на ноги. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2023/02/24/697394/ (дата звернення: 18.05.2023).

46. Стан та потреби бізнесу в умовах війни: результати опитування в листопаді 2022 року (2022, 05 грудня). URL: https://business.diia.gov.ua/cases/novini/stan-ta-potrebi-biznesu-v-umovah-vijni-rezultati-opituvanna-v-listopadi-2022-roku (датазвернення 19.05.2023).

47. Нардеп розповів, скільки генераторів було ввезено в Україну за 2022 рік. Слово і діло. URL: https://www.slovoidilo.ua/2023/01/06/novyna/ekonomika/nardep-rozpoviv-skilky-heneratoriv-bulo-vvezeno-ukrayinu-2022-rik (дата звернення: 18.05.2023).

48. Чайка О. В Україну завезли генераторів сукупною потужністю як один енергоблок АЕС, а бензину потрібно на сотні мільйонів. Як побудована генераторна економіка країни. Forbes. URL: https://forbes.ua/money/v-ukrainu-zavezli-generatoriv-yak-odin-energoblok-aes-a-benzinu-potribno-na-sotni-milyoniv-yak-pobudovana-generatorna-ekonomika-kraini-09012023-10939 (дата звернення: 03.06.2023).

49. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2022 № 1288. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1288-2022-%D0%BF#Text

50. Богдан Т. Як повернути українських біженців додому після війни. Економічна правда. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/12/28/695503/ (дата звернення: 15.06.2023).

51. Lives on Hold: Intentions and Perspectives of Ref-ugees from Ukraine № 2. URL: https://data.unhcr.org/en/documents/details/95767#_ga=2.5544499.1218543842.1663938030-518881478.1646318875 (дата звернення: 28.03.2023).

52. Антонюк В. П. Ризики і втрати людського капіталу внаслідок війни. Економічний вісник Донбасу. 2022. № 1 (67). С. 110–116.

53. Залознова Ю., Азьмук Н. Людський капітал України в умовах війни: втрати та здобутки. Економіка та суспільство. 2022. № 38. URL: http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1312 (дата звернення: 2.06.2023).

54. Пів року війни: в якому стані економіка? URL: https://case-ukraine.com.ua/publications/pivroku-vijny-v-yakomu-stani-ekonomika/ (дата звернення: 17.05.2023).

55. Ukraine: Request for Purchase Under the Rapid Financing Instrument-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Ukraine. International Monetary Fund. URL: https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2022/10/19/Ukraine-Request-for-Purchase-Under-the-Rapid-Financing-Instrument-Press-Release-Staff-524913?cid=em-COM-123-45549 (дата звернення: 14.04.2023).

56. Янковський О. «Випалена земля». Як війна впливає на екологію півдня України? URL: https://www.radiosvoboda.org/a/novyny-pryazovya-viyna-pivden-ekolohiya-spalena-zemlya/32191731.html (дата звернення: 12.05.2023).

57. Лотоцька Н. Збитки українському довкіллю від війни перевищили $38 млрд. Мінекології. URL: https://lb.ua/society/2022/12/09/538529_zbitki_ukrainskomu_dovkillyu_vid.html (дата звернення: 12.05.2023).

58. Гамалій І. Розв’язана Росією війна завдала збитків довкіллю України на понад 1,35 трлн гривень. URL: https://lb.ua/economics/2022/11/06/534977_rozvyazana_rosiieyu_viyna_zavdala.html (дата звернення: 12.05.2023).

59. Лотоцька Н. 30% території України забруднені мінами та нерозірваними боєприпасами. − ДСНС. URL: https://lb.ua/society/2023/03/30/550439_30_teritorii_ukraini_zabrudneni.html (дата звернення: 19.05.2023).

60. Тарасовський Ю. Інвестиційна привабливість України відновилася до «ковідного» значення – EBA. URL: https://forbes.ua/news/investitsiyna-privablivist-ukraini-vidnovilasya-do-kovidnogo-znachennya-eba-15122022-10518 (дата звернення: 23.06.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-06