Наслідки міжнародної міграції для суспільних відносин

Автор(и)

  • О.Ю. Курцев Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
  • Г.Є. Попова Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

DOI:

https://doi.org/10.33216/1998-7927-2023-278-2-61-65

Ключові слова:

міграційний процес, безпека, трудовий потенціал, міграційні потоки, воєнна міграція

Анотація

В представленій роботі розкрито поняття міжнародної міграції та визначено основні її особливості. Представлено основний вплив міжнародної міграції на тренди розвитку суспільних відносин. Міжнародна міграція, як процес переселення людей з однієї країни до іншої, має великий вплив на суспільні відносини. Визначено окремі наслідки міжнародної міграції з зазначеннм їх впливу на суспільні відносини.

Міжнародна міграція з точки зору культурної різноманітності. Міграція призводить до змін в культурному складі суспільства, створюючи більш різноманітну і багатогранну культурну суполку. Це може призвести до збагачення культурного досвіду, сприяти міжкультурному діалогу та розвитку культурного плюралізму.

Мігранти вносять значний внесок у суспільство, як економічно, так і соціально. Вони працюють в різних сферах, заповнюючи прогалини на ринку праці та забезпечуючи додаткові економічні ресурси. Міграція може стимулювати економічне зростання та розвиток.

Міграція створює можливості для міжкультурного спілкування і взаєморозуміння. Люди з різних культур навчаються спілкуватися, розуміти одне одного та вирішувати спільні проблеми. Це сприяє толерантності, взаємному повагу та підтримці міжкультурного діалогу.

Міграція також може створювати соціальні виклики, зокрема в сферах житлового будівництва, освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення. Необхідно вирішувати питання інтеграції мігрантів в суспільство, забезпечувати доступ до основних послуг та прав людини.

Міграція може впливати на політичну ситуацію в країні, зокрема через зміни в демографічній структурі та політичному дискурсі. Важливо забезпечити ефективне управління міграційними процесами та врегулювання міграційної політики для забезпечення стабільності та соціальної гармонії.

Таким чином, в підсумку можливо стверджувати, що міжнародна міграція є складним і багатогранним явищем, яке має як позитивні, так і виклики. Важливо розробляти політику та стратегії, які забезпечуватимуть ефективне управління міграційними процесами та сприятимуть позитивному впливу міграції на суспільні відносини.

Посилання

1. Аналітична записка: сфера праці і COVID-19. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_world_of_work_and_covid_19_russian.pdf

2. Вісник МОП: COVID-19 і сфера праці. Четвертий випуск. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-moscow/documents/briefingnote/wcms_746704.pdf

3. Короленко Н. В., Петросян А. А. Міжнародна міграція робочої сили: причини та наслідки. Ефективна економіка. 2021. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8515. DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.85

4. Міграція // Посібник з освіти в області прав людини за участі молоді. – 2021. URL: https://www.coe.int/uk/web/compass/migration

5. Міграція та безпека: науково-експертний дискурс [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Migratsijni-trendy.pdf

6. Панченко В.Г., Резнікова Н.В. Від протекціонізму до неопротекціонізму: нові виміри ліберального регулювання / Міжнародна економічна політика 2017. № 2 (27) [Електронний ресурс]. – URL: http://iepjournal.com/journals/27/2018_4_Panchenko_Reznikova.pdf

7. Птащенко О.В. Pейтингування трудового потенціалу в умовах глобалізації. Науковий фаховий журнал «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, СЕРІЯ «ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ». – Київ, КНУТД, 2018. - № 5 (127), 2018. – С. 111-119. DOI: 10.30857/2413-0117.2018.5.11

8. Птащенко О.В. RANKING AS AN EFFECTIVE TOOL FOR QUALITY ASSURANCE OF LABOR POTENTIAL. Науковий фаховий журнал «Менеджмент» Київського національного університету технологій та дизайну. – 2018. - Issue 2 (28). – С. 87-98. DOI: 10.30857/2415-3206.2018.2.7

9. Раймер Й. Homo Urbanus. Парадокс еволюції /Пер. з нідерландської Я. Довгополого. – К.: Видавництво Жупанського, 2017. – 136 с.

10. Резнікова Н. В. Нова норма світової економіки: зміст та ключові ознаки глобальних ризиків в контексті неозалежності / Н.В. Резнікова, О.А. Іващенко // Інвестиції - №9. – 2017.

11. Резнікова Н. Економічна неозалежність країн в умовах глобальних трансформацій / Н.В. Резнікова. – К.: Аграр Медіа Груп, 2018. – 460 с.

12. Сааков В. ООН: У світі понад 100 мільйонів біженців і переміщених осіб / Валерій Сааков. – 2022. – URL: https://www.dw.com/uk/oon-u-sviti-ponad-100-milioniv-bizhentsiv-i-peremishchenykh-osib/a-62148777

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-06