Eкономічний механізм регулювання в закладах загального середньої освіти

Автор(и)

  • О.В. Птащенко Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
  • О.В. Денисюк Київський національний університет будівництва і архітектури

DOI:

https://doi.org/10.33216/1998-7927-2023-278-2-84-89

Ключові слова:

освіта, заклади загальної середньої освіти, економічне регулювання, розвиток закладів освіти, освітній механізм

Анотація

В представленій роботі проаналізовано основні складові економічного механізму розвитку закладів загальної середньої освіти та представлено основкі позитивні характеристики, які можливо отримати від його впровадження. Метою представленої роботи є розгляд основних компонентів економічного механізму регулювання закладів загальної середньої освіти та визначення основних складових їх розвитку.

Розвиток закладів загальної середньої освіти є важливою складовою суспільного розвитку, оскільки надає можливості для отримання якісної освіти молодому поколінню. Визначено, що розвиток закладів загальної середньої освіти включає наступні компоненти: покращення якості освіти, розвиток закладів загальної середньої освіти передбачає забезпечення рівних можливостей навчання для всіх учнів, розвиток інфраструктури, інноваційні підходи, розвиток партнерства та співробітництва, підтримка вчителів і персоналу.

Розвиток закладів загальної середньої освіти є важливою складовою суспільного розвитку, оскільки забезпечує навчання та розвиток молодого покоління. Реалізація описаних аспектів сприяє покращенню якості освіти, розширенню доступу до освіти, розвитку інфраструктури, впровадженню інноваційних підходів, розвитку партнерств та підтримки вчителів і персоналу.

Економічний механізм регулювання діяльності закладів загальної середньої освіти включає комплекс заходів і інструментів, спрямованих на забезпечення ефективного функціонування цих закладів і досягнення поставлених цілей.Розробка і реалізація бюджету закладів загальної середньої освіти є важливим елементом економічного механізму. Це включає планування доходів і видатків, аналіз фінансової діяльності, контроль за виконанням бюджетних показників та ефективним використанням коштів.

Застосування економічних інструментів для стимулювання ефективності в роботі закладів загальної середньої освіти є важливим аспектом механізму регулювання. Це може включати встановлення показників ефективності, систему стимулів для вчителів та персоналу, а також оцінку результативності та аналіз показників якості освіти.

Висновки показують, що ефективне використання економічного механізму регулювання є важливим аспектом розвитку закладу загальної середньої освіти. Це сприяє покращенню якості освіти, залученню нових учнів та підтримці розвитку закладу.

Посилання

1. Nataliia Makhynia, Yaroslav Kichuk, Olеna Ptashchеnko, Kateryna Kyrylenko, Kateryna Horchynska, Viacheslav Riznyk (2021) Innovations in the educational process and pedagogical technologies under the influence of crisis phenomena and global digitalization. Estudios de Economia Aplicada Vol 39, No 5 (2021). DOI: http://dx.doi.org/10.25115/eea.v39i5.4789. http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/4789

2. Бiла книга нацiональної оcвiти Укpаїни / Акад. пед. наук Укpаїни; за pед.. В. Г. Кpемня. Київ, 2009. 376 c.

3. Даниленко Л.І. Управління інноваційною діяльністю в загальноосвітньому навчальному закладі: Монографія. Київ: Міленіум, 2004. 352с.

4. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні (затверджено Постановою МОН України В. Г. Кременем 20 грудня 2000 р.).

5. Корсунська Л. М. Концепція smart-освіти: загальне навчання, цифрові підручники і smart-школи / Л. М. Корсунська // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2013. – № 11. – С. 77-80.

6. Кpемень В.Г. Оcвiта i наука в Укpаїнi – iнновацiйнi аcпекти. Cтpатегiя. Pеалiзацiя. Pезультати / Ваcиль Гpигоpович Кpемень. Київ: Гpамота, 2005. 448 c.

7. Оlena V. Ptashchenko, Oleksii Yu. Kurtsev. (2022) Toolkit of public diplomacy in ukraine: educational exchange programs at the current. Журнал стратегічних економічних досліджень, № 5(10), 2022. - С. 58-72. https://econ-vistnyk.knutd.edu.ua/arhiv/

8. Птащенко О.В. Становлення глобального економічного простору під впливом економіки знань. Вісник Східноукраїнського національного університету ім. .В. Даля. Випуск 3 (267), науковий журнал. – Сєверодонецьк, 2021, СУНУ. – с.30-34. DOI: https://doi.org/10.33216/1998-7927-2021-267-3-30-34. http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/26024/1/%D0%9F%D1%82%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf

9. Cидоpова О.В. Оновлення змicту й фоpм методичної pоботи в iнновацiйному пpоcтоpi оcвiтнього окpугу //Упpавлiння школою. 2008. № 29. C. 24-31.

10. Федулова Л. І. Соціальні інновації в системі соціально-економічних відносин. URL : www.nbuv.gov.ua/ portal/soc_gum/usoc/2008_3/60-74.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-06