Вимоги до оформлення статей

До друку приймаються лише ті наукові статті, які, згідно з Постановою ВАК України №7-05/1 від 15.01.2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», містять такі елементи:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;
 • виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Загальні вимоги до оформлення тексту:

Формат сторінки: А4, книжкова.

Береги: лівий – 3 см, правий – 1,5 см, верхній і нижній – 2,5 см.

Міжрядковий інтервал: 1,5.

Шрифт: Times New Roman.

Кегль: 14.

Обсяг статті: від 6 до 12 сторінок.

Робочі мови збірника: українська, англійська.

Використання знаків та символів: тире -, апостроф ’, лапки «…», для нерозривних пробілів Ctrl +Shift + пробіл, маркери (•, -, Ø,…), нумерація 1.

Структурні елементи статті:

 • ліворуч у верхньому рядку проставляється УДК (14 кегль);
 • посередині через рядок великими літерами напівжирним шрифтом – назва статті;
 • праворуч через рядок малими літерами напівжирним шрифтом – ініціали та прізвище автора(-ів);
 • праворуч через рядок 12 кеглем вказується ORCID (обов’язково);
 • через рядок з абзацу 12 кеглем курсивом подається анотація та ключові слова мовою статті (1600-1800 символів з пробілами);
 • через один рядок з абзацу 14 кеглем друкується основний текст (відступ першого рядка – 1,27 см);
 • список літератури друкується у відповідності до стандарту 12 кеглем через один рядок після основного тексту. Слово Література друкується напівжирним шрифтом з вирівнюванням від центру 12 кеглем. Список літератури оформлюється за ДСТУ 8302:2015, посилання на літературу у тексті статті оформлюються за міжнародним стилем оформлення наукових публікацій АPА (American Psychological Association) style – Стиль цитування АПА (Американська психологічна асоціація);
 • список посилань (літератури) - References – друкується 12 кеглем напівжирним шрифтом з вирівнюванням по центру та оформлюється за стилем АПА. Транслітерувати назви джерел можна за допомогою он-лайн сервісів: для джерел українською мовою – «Стандартна українська транслітерація» в режимі паспортний стандарт (http://translit.kh.ua/?passport); для джерел російською мовою – «транслит.сс» (http://translit.cc) або http://translit.net/ru/bgn/; джерела іноземною мовою не транслітеруються.
 • через рядок з абзацу подаються назва статті (по центру, напівжирним шрифтом), прізвище, ім'я, по батькові (праворуч, напівжирним шрифтом), анотація та ключові слова іншою робочою мовою (українською чи англійською) збірника (12 кеглем, курсивом, 1600-1800 символів кожна);
 • через рядок українською й англійською мовами подаються відомості про автора (прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, e-mail);
 • текст набирати без переносів, тире (–) має відрізнятися від дефісу (-), лапки у тексті мають бути однаковими, а саме: « »;
 • таблиці та інші нетекстові об’єкти повинні бути пронумеровані, розміщуватися в середині тексту; в центрі під рисунком (Рис. 1 …), над таблицею − (Таблиця 1).

Вітається наявність посилань на публікації, що мають цифровий ідентифікатор DOI у списку літератури.

УВАГА! Шановні автори, з 2021 року збірник наукових праць «Духовність особистості: методологія, теорія і практика» буде виходити 3 рази на рік. Статті в № 1 прийматимуться до 30 березня, в № 2 – до 30 червня, в № 3 – до 30 листопада. Відповідно вихід планується у квітні (№ 1), вересні (№ 2), грудні (№ 3).

На е-mail редакційної колегії надсилається електронний варіант статті. Через декілька днів після отримання статті редколегією та по закінченні процесу її рецензування, на е-mail автора прийде повідомлення про прийняття або відмову у друці надісланих матеріалів.

Електронний варіант статті подається в такому вигляді:

 • перший файл – текст статті, підготовлений за допомогою текстового редактора Microsoft Word (назва файла складається з прізвища автора та дати відправлення статті до редакції збірника, наприклад, Petrenko-23.01.06.doc);
 • другий файл – відомості про автора: прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, адреса Нової пошти, телефон, e-mail (назва файла – прізвище автора, наприклад, doc);
 • третій файл – квитанція про оплату (надсилається після отримання повідомлення про прийняття статті до друку).

E-mail редакційної колегії: svetlana101068@gmail.com